Државниот инспектор за храна од Подрачната единица Скопје на Агенцијата за храна и ветеринарство, во постапката на инспекциски надзор на вода за пиење,во врска од Законот за безбедност на храната, донесе решение со кое привремено се ЗАБРАНУВА водата за пиење во населено место Булачани 2 и водата за пиење во населено место Раштак, поради нехлорирана вода.
 

Со почит ЈКП “Гази Баба 2007”.