Документи, одлуки, извештаи

Три месечен извештај за финансиското работење  за четврто тромесечие 2019

Прегледај

Јавен Оглас за вработување даватели на услуги 2019

Прегледај

Три месечен извештај за финансиското работење  за трето тромесечие 2019

Прегледај

Одлука за усвојување на тримесечен финансов извештај за второ тромесечје 2019

Прегледај

Три месечен извештај за финансиското работење на ЈКП Гази Баба 2007

Прегледај

Договор за услуги за обезбедување на услуги за водоснабдување и канализација

Прегледај

Одлука за склучување на договор за обезбедување на комунални услуги за водоснабдување и канализација

Прегледај

Одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на висина на комунална услуга

Прегледај

Програма за јавна чистота 2019

Прегледај

Динамки на активности

Прегледај

Статут на ЈКП Гази Баба 2007

Прегледај

Три-месечен финансов извештај

Прегледај

Решение за утврдување на тарифи

Прегледај

Олдука за приклучок на вода

Прегледај

Олдука за утврдување на цените

Прегледај

Олдука за тримесечен финансов извештај

Прегледај

ЗАЕДНИЧКИ ДА СЕ ГРИЖИМИ ЗА ЧИСТА И ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА