Дејности и активности

Комуналното претпријатие во рамките на својот делокруг на работење ги врши следните дејности:

Водоводна мрежа

Снабдување со вода за пиење, изведување, одржување и реконструкција на водоводната мрежа

Одржување на хигиена

Одржување и чистење на улици, паркови и зеленила, грижа за парк-шуми, водни и рекреативни површини

Цврст отпад

Собирање, транспортирање и депонирање на комунален цврст отпад на територија на о. Гази Баба

ЗАЕДНИЧКИ ДА СЕ ГРИЖИМИ ЗА ЧИСТА И ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА